Odměna smluvní

Výše odměny nebo způsob jejího určení, se sjednává smluvně. Ujednání o smluvní odměně je pak buď součástí smlouvy o poskytování právních služeb, nebo je sjednáno samostatně ad hoc pro každý případ. Takto lze odměnu sjednat jako odměnu jednorázovou (jednorázová částka bez ohledu na náročnost časovou a složitost věci), odměnu časovou (cena za časové jednotky) a paušální (použije se při dlouhodobém zastupování klienta, zejména podnikatelů).

Odměna mimosmluvní

Není-li odměna dohodnuta jako odměna smluvní je klientovi účtována odměna mimosmluvní určená podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb., o advokátním tarifu, v platném znění. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává rozhodnutím soudu, se výše odměny advokáta určí podle sazeb a za podmínek uvedených ve Vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování v občanském soudním řízení, v platném znění. Ve všech případech přísluší advokátovi vedle nároku na odměnu též nárok na náhradu hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovné apod.) a na náhradu za promeškaný čas, a to za podmínek a ve výši stanovené buď smluvně nebo dle shora uvedené vyhlášky.

Vzhledem ke skutečnosti, že advokát je plátcem DPH, odměna i hotové výdaje podléhají DPH ve výši 21%.

 
 Kadov 90, 592 03 Sněžné 
 mobil: 602507866  
 e-mail: psir@cbox.cz