Advokátní kancelář Petr Šír

 

Mgr. Petr Šír (nar. 1971) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy university v Brně, kterou dokončil v roce 1995. V advokacii působí od roku 2001, kdy nastoupil na pozici advokátní koncipienta u JUDr. Jaroslava Pavlase, Ph.D., advokáta ve Velkém Meziříčí. Od 1. července 2003  je zapsán v seznamu advokátů  České advokátní komory podle ust. § 5 odst.1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, s osvědčením  číslo 09868. K dnešnímu dni vykonává advokacii jako samostatný advokát. 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souvislosti s novelizací zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele tímto informuji své klienty (fyzické osoby), kteří vstupují do smluvních vztahů s mojí osobou advokátem Mgr. Petrem Šírem jako spotřebitelé, že případné spotřebitelské spory vzniklé v souvislosti s poskytováním právních služeb je možné řešit mimosoudně před Českou advokátní komorou (ČAK). Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi klientem a advokátní kanceláří, může se klient obrátit na ČAK s návrhem na mimosoudní řešení sporu.

Internetová adresa ČAK je www.cak.cz. Na uvedené adrese lze nalézt také další podrobné informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů včetně způsobu jejich zahájení. 

 
 Kadov 90, 592 03 Sněžné 
 mobil: 602507866  
 e-mail: psir@cbox.cz